ÖN KAYIT FORMU ÖN KAYIT FORMU

Kişisel Verilerin Korunması

 • Anasayfa
 • Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla INTERNATIONAL FOCUS SCHOOLS ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TURİZM BİLGİSAYAR ORGANİZASYON LTD.ŞTİ (IFS)  tarafından hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, hizmet binamızın içerisinde bulunan güvenlik kamera vasıtasıyla IFS tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

IFS adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, hizmet binamızın içerisinde bulunan güvenlik kamera vasıtasıyla toplanabilecek ve işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 1. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR ŞÖYLEDİR:
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Beytepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı 5435 Cadde. No:2  06800 Çankaya/ Ankara açık adresine gönderebilirler.

Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. IFS, veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir.

Saygılarımızla,
INTERNATIONAL FOCUS SCHOOLS
ÖZEL EĞİT. ÖĞR. HİZ. TUR. BİL. ORG. LTD.ŞTİ